top of page

Rodent Exterminator na Malapit sa Akin

Are you ready to learn all about rats and rodents? The cute name for the dreaded "R" word (rat) creeps most homeowners out. Everyone knows this destructive furry rodent can wreak havoc once they enter a home. There are documented cases of rodents chewing wires, leading to fires, saturating insulation with urine and feces, and chewing ductwork. It is no secret that Rats and Mice are known for their ability to breed rapidly, which means they multiply at an alarming rate. One rodent seen could tell that many more are around and have not been found yet. That's why it's essential to call

Handa ka na bang malaman ang lahat tungkol sa mga daga at daga? Ang nakatutuwa na pangalan para sa kinakatakutang salitang "R" (daga) na gumagapang sa karamihan sa mga nagmamay-ari ng bahay. Alam ng lahat na ang mabalahibong mapanirang rodent na ito ay maaaring makapinsala sa sandaling makagawa sila ng kanilang daan patungo sa isang bahay. Mayroong maraming mga naka-dokumentong kaso ng mga rodent na nginunguyang mga wire, na humahantong sa sunog, nakababad na pagkakabukod ng ihi at dumi, nginunguyang maliit na tubo, atbp Hindi lihim na ang mga Rats at Mice ay kilala sa kanilang kakayahang mabilis na manganak, na nangangahulugang dumami sila sa isang nakakabahalang lagay. Ang isang rodent na nakikita ay maaaring nangangahulugan na marami pa ang nasa paligid at hindi pa matatagpuan ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit mahalagang tawagan ang isang propesyonal na dalubhasa sa kontrol ng rodent, tulad ng Imperial Pest Prevention. I-click ang link na ito dito para sa Rat Facts 101 .

Nyawang

Danger Of Rodents: Ngayon na tinalakay natin ang pinsala na maaaring maging sanhi ng ating mga mabalahibong taong nanghihimasok, sumisid tayo nang malalim sa totoong mga Rodent at mga katotohanan at panganib sa karamdaman, mga panganib sa kalusugan, sakit, atbp. Ang mga daga at daga ay maaaring magdala ng maraming sakit at pathogens na maaaring maging sanhi ng matinding panganib sa mga tao, mga daga ng hayop, kagat, ihi, kontaminasyon sa mga lugar ng paghahanda ng pagkain, atbp. Ang mga daga at daga ay nagkalat din ng mga sakit sa mga tao at bata sa pamamagitan ng mga parasito na nagpapakain sa mga daga. Ang mga mite, ticks, at pulgas ay madalas na puntahan ng paggamit ng mga daga at daga bilang isang host ng pagpapakain. Ang isang kagat sa isang nahawaang daga ay ang kinakailangan lamang!

Contact Us For A Free Estimate

Paano Ko Masasabi Kung Mayroon Akong Isang Rodent Infestation?

Rodents are not always out in the open immediately for someone to determine they may have an infestation or one starting. The quickest way to find out if you may have an infestation is to call a pro like Imperial Pest Prevention. We have expertly ready and trained staff to find signs of rodent problems or infestations immediately. What do we look for, you asked?

Our Rodent inspections consist of but are not limited to the exterior and interior of the property. We target ​

Ang mga rodent ay hindi palaging nasa labas kaagad para matukoy ng isang tao na maaari silang magkaroon ng isang infestation o isang nagsisimula. Ang pinakamabilis na paraan upang malaman kung maaari kang magkaroon ng isang infestation ay upang tumawag sa isang pro tulad ng Imperial Pest Prevention. Mayroon kaming tauhan na dalubhasa na handa at sinanay upang makahanap kaagad ng mga palatandaan ng mga problema sa rodent o infestations. Ano ang hinahanap natin, tinanong mo?

Nyawang

Ang aming mga inspeksyon sa Rodent ay binubuo ng ngunit hindi limitado sa panlabas at loob ng pag-aari. Target namin ang lahat ng mga puntos ng pagpasok na maaaring ma-finlag ng isang daga ang kanyang maliit na nalulugmok na katawan. Ang mga puntong ito ng pagpasok ay karaniwang matatagpuan sa isang bukas na soffit, fascia boards, stack vent pipes sa bubong, sa labas ng ridge at ridge vents, Mga linya ng air conditioner na dumadaloy sa o sa ilalim ng isang bahay, mga frame ng bintana, nabigo na pagbagsak ng panahon, atbp.

Nyawang

Karaniwang ibinibigay ng mga inspeksyon sa attic ang nakatagong salarin na ito dahil ang mga daga at daga ay walang kontrol sa mga bituka at patuloy na pagdumi at pag-ihi ayon sa gusto nila. Ang natatanging amoy ng ihi ay isang palatandaan na palatandaan ng isang infestation kasama ang dumi ng daga. Ang isang tawag sa Imperial Pest Prevention ay makukumpirma alinman sa mabuting balita na nais mong marinig o ang masamang sigurado ka bang alam mo na. Ang mahalagang bagay na dapat tandaan ay maaari naming mahawakan ito para sa iyo na may isang walang kamali-mali at mabilis na rate ng tagumpay.

What Are The Different Types of Rats In Florida?

Florida, with its diverse ecosystems, is home to several species of rats, each unique in its habitat, behavior, and appearance. Here's a detailed look at the different types of rats found in Florida:

Norway Rat (Rattus norvegicus):

 • Description: The brown rat is also known as one of the largest rat species. They typically have coarse brown fur with a lighter underside, and their tails are shorter than their body length. Adult Norway rats can weigh between 350-500 grams.

 • Habitat: They are commonly found in urban areas and are adept at associating closely with humans. They prefer damp environments and are often found in sewers and basements.

Roof Rat (Rattus rattus):

 • Description: Also known as the black rat or ship rat, they are smaller and sleeker than the Norway rat, with a more pointed nose. Their fur is typically dark gray or black, with longer tails than their body. They weigh around 150-250 grams.

 • Habitat: True to their name, roof rats are excellent climbers and are often found in the upper parts of structures, including attics and rafters. They are more common in coastal areas and ports.

Wood Rat (Neotoma floridana):

 • Description: Also known as the pack rat or eastern woodrat, they have a slightly bushy tail, large ears, and big eyes. Their fur color varies from gray to brown, with a white underside. They are roughly the size of Norway rats but with more delicate features.

 • Habitat: Wood rats are more common in rural and wilderness areas. They are known for their habit of collecting shiny objects to decorate their nests, which are often built in tree hollows or rocky crevices.

Cotton Rat (Sigmodon hispidus):

 • Description: Cotton rats have coarse fur, usually brownish-gray, and a slightly lighter color underneath. They have small ears and a shorter tail. They are medium-sized rats, weighing around 100-225 grams.

 • Habitat: They prefer overgrown areas with tall grasses and are often found in agricultural fields. They are less likely to venture into urban environments than other rat species.

Marsh Rice Rat (Oryzomys palustris):

 • Description: This species has a brownish-gray coat with a white belly. They are smaller than Norway and roof rats, with a more slender build. Their tails are long and scaly.

 • Habitat: As the name suggests, marsh rice rats are found in wetlands, marshes, and along the edges of streams and rivers. They are good swimmers and often build their nests in reeds or other waterside vegetation.

Florida Key's Woodrat (Neotoma floridana small):

 • Description: A subspecies of the wood rat, they are similar in appearance but are an endangered species found only in the Florida Keys.

 • Habitat: They primarily inhabit the hardwood hammock forests in the Keys and are under threat due to habitat loss and predation.

Each rat species plays a role in Florida's ecosystem, whether as prey for other animals, seed dispersers, or by impacting their habitats. Their presence, especially in urban areas, can be a concern due to health risks and property damage, leading to the need for effective pest management strategies.

Contact Us For A Free Estimate

Can Rodents Make You Sick?

Rats and mice can be carriers of various diseases, some of which are potentially serious to humans.

 

These diseases can be transmitted directly through contact with rodents or their feces, urine, and saliva or indirectly through vectors like fleas and ticks that have fed on an infected rodent.

 

Here's a detailed look at the different types of illnesses that can occur from exposure to rats and mice:

Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS):

 • Transmission: Primarily transmitted to humans by inhaling aerosolized virus particles from rodent urine, droppings, or nesting materials. It can also occur when these materials are directly introduced to broken skin or mucous membranes or through a rodent bite.

 • Symptoms: Early symptoms include fatigue, fever, and muscle aches, especially in the large muscle groups. As the disease progresses, it can lead to coughing and shortness of breath, eventually causing severe respiratory distress.

 • Prevention: Reducing rodent populations and avoiding contact with their droppings and nesting materials are key preventive measures.

Leptospirosis:

 • Transmission: Caused by bacteria that can be found in the urine of infected rodents. Humans can become infected through direct contact with urine or through water, soil, or food contaminated with infected urine.

 • Symptoms: These can range from none to severe and include high fever, severe headache, chills, muscle aches, vomiting, jaundice, abdominal pain, diarrhea, and rash.

 • Prevention: Avoiding contact with potentially contaminated water or soil and controlling rodent populations are important.

Lymphocytic Choriomeningitis (LCM):

 • Transmission: The LCM virus is primarily transmitted through exposure to droppings, urine, saliva, or nesting materials of infected house mice.

 • Symptoms: The initial symptoms can include fever, malaise, lack of appetite, muscle aches, headache, nausea, and vomiting. More severe complications can include meningitis, encephalitis, and meningoencephalitis.

 • Prevention: Good hygiene and controlling house mouse populations in and around homes are crucial for prevention.

Rat-Bite Fever:

 • Transmission: This disease can be transmitted through a bite or scratch from an infected rodent or by handling a rodent with the disease without washing hands afterward.

 • Symptoms: Symptoms include fever, vomiting, headache, muscle pain, joint pain, and rash. If not treated, rat-bite fever can be severe or even fatal.

 • Prevention: Avoiding direct contact with rodents and maintaining good hygiene practices are essential.

Salmonellosis:

 • Transmission: This bacterial infection can occur through consuming food or water contaminated with rodent feces.

 • Symptoms: Symptoms include diarrhea, fever, and abdominal cramps.

 • Prevention: Ensuring food is properly stored and prepared and implementing measures to control rodent populations can help prevent this illness.

Tularemia:

 • Transmission: This disease can be transmitted through handling sick or dead animals, through bites from infected insects, or exposure to contaminated soil, water, or air.

 • Symptoms: Symptoms vary depending on the route of infection and can include skin ulcers, swollen and painful lymph glands, inflamed eyes, sore throat, oral ulcers, or pneumonia.

 • Prevention: Using insect repellent, wearing gloves when handling animals, and avoiding mowing over dead animals can reduce the risk of tularemia.

Plague:

 • Transmission: Typically transmitted through the bite of an infected flea that has fed on rodent-like rats, mice, squirrels, or prairie dogs.

 • Symptoms: Symptoms include sudden onset of fever, chills, headache, and weakness, often accompanied by painful lymph nodes.

 • Prevention: Controlling fleas and reducing exposure to rodent habitats are key preventive strategies.

It's important to note that while the risk of contracting these diseases from rats and mice exists, it remains relatively low. However, preventive measures, including pest control, good hygiene, and avoiding contact with wild rodents and their droppings, are essential to minimize the risks. If you suspect you have been exposed to a rodent-borne disease, seeking medical attention promptly is important.

Mga Tip sa May-ari ng Home Upang Maging Rodent Free

Protektahan ang iyong tirahan o komersyal na pag-aari bago ang mga karatula (dumi at amoy ng daga ng ihi) ng isang daga. Ang ilang mga simpleng bagay upang manatiling walang daga ay ang mga sumusunod:

Nyawang

Panatilihing sarado ang mga takip ng basura.

- Panatilihing malinis ang mga yarda at eskinita sa paligid ng mga gusali. Itapon nang maayos ang lahat ng basura.

- Huwag iwanan ang alagang hayop ng pagkain sa labas. Kung hindi ito kinakain ng iyong mga alaga, kakainin ng mga daga.

- Gupitin at gupitin muli ang mga palumpong at puno upang manatili silang hindi bababa sa 3 talampakan mula sa iyong tahanan o gusali.

- Takpan ang lahat ng mga bukana sa iyong tahanan o gusali. Ang mga daga at daga ay maaaring makapasok sa maliliit na lugar.

- Ang mga daga sa bubong ay maaaring makapasok sa iyong bahay o magtayo mula sa mga sanga ng puno na nakabitin sa bubong. Panatilihin ang pagputol ng mga puno at takpan ang anumang bukana.

Rodent Control

Mahusay na maghanap ng isang propesyonal na kumpanya ng pagkontrol ng peste tulad ng Imperial Pest Prevention para sa rodent control kapag sinusubukang tanggalin ang iyong bahay o negosyo ng mga daga. Ang pangunahing dahilan para dito ay kapag ginamit ang mga lason, kailangang mag-ingat na hindi magamit sa mga bata, alagang hayop, o iba pang mga hayop. Kung ang mga lason na daga ay namamatay sa mahirap maabot ang mga lugar, maaari silang mabulok at maging sanhi ng isang kakila-kilabot na amoy. Sa wakas, kailangang gumamit ng matinding pag-iingat upang mahawakan ang mga patay na daga at may sakit o nasugatan na daga. Ang pagkontrol ng rodent ay pinakamahusay na nakakamit sa pamamagitan ng pagsasama ng mga diskarteng serbisyo sa pagbubukod ng rodent , kalinisan, at paggamot na pinangangasiwaan ng propesyonal. Bilang karagdagan sa pagbibigay sa aming mga kliyente ng pinakamataas na antas ng serbisyo sa customer, inilalaan ng Imperial Pest Prevent ang aming mga serbisyong rodent sa pag-target ng mga daga habang binibigyang pansin ang kaligtasan ng iyong mga anak at mga alagang hayop. Palagi naming sinisikap na gumamit ng mga hindi nakakalason na pamamaraan tulad ng mga bitag maliban kung may iba pang mga pangyayari na mananaig.

Para sa tulong sa mga alalahanin sa pagkontrol ng rodent pest control, baiting , o rodent exclud , maaari kang umasa sa Imperial Pest Prevent upang mapanatiling ligtas ang iyong pamilya at mga pag-aari

Ang mga daga at daga ay may malaking papel sa pag-aambag sa mga mapanganib na alerdyi. Ang isang pambansang pag-aaral na napansin mouse at daga / daga ng ihi ay maaaring magpalitaw ng mga alerdyi sa 35% ng mga tahanan. Ang mga halaga ng bakas o mas mataas ay natagpuan sa 82% ng mga tahanan. Ang dumi ng mouse at daga ay isyu rin sa allergy. Mayroong maraming mga tao na alerdye sa mga dumi ng mouse tulad ng sa magkaroon ng amag at alikabok. Ang pagkakalantad sa alerdyik sa mouse ay isang kilalang sanhi ng hika sa mga bata at matatanda.

Nag- aalok ang Imperial Pest Prevent ng rodent control at mga serbisyo sa pagbubukod . Ang aming mga eksperto sa pagkontrol ng peste ay sinanay na hanapin ang mga lugar ng aktibidad ng rodent at mga potensyal na puntong pagpasok ng rodent. Makipag-ugnay sa Imperial Pest Prevention ngayon, at gagawa kami ng isang serbisyo ng rodent control upang matiyak na ikaw, ang iyong pamilya, at ang iyong tahanan ay protektado.

Ang lahat ng nilalaman mula sa web page ng Rodent na ito ay isinulat ng aming kumpanya, Entomologist Si Jonathan Stoddard , kasama ang ilang mga istatistika na sumangguni mula sa CDC at napapailalim sa copyright.

Contact Us For A Free Estimate

bottom of page